مشاوره، حمايت و ياری به پناهجويان

Fluchtpunkt

مرکزيست برای کمک به پناهجويان و محل هماهنگی برای حمايت از آنها در تيرول اعان ت و ياری م ا منو ط به شرايط اضطراری افراد مراجعه کننده به ما بود ه ،و نه وضعيت حقوقی شان. هدف ما مستفيد شدن مراجع ه کنندگان از حقو ق اجتماعی و قانونی شان بود ه و ما درپی آني م که درخواست شما را دقيق ا مد نظر گرفته و به حل آ ن بپردازيم، و در صورت لزوم از حضور مترجم مستفيد شويد . مشاوره و حمايت ما)در صورت لزوم( مشمول تماس ها به ديگر دفاتر ذيرب ط نيز ميباش د .علاوه بر ا ن برای بانوان مشاور از طبقه خودشان بر حسب نياز مد نظر گرفته شده است .

مشاور ٴه اجتماعی و حقوقی

راهنمای Fluchtpunkt برای پاسخ به سوالات و مشکلات شم ا در اين زمينه ها :

  • احتياجات اوليه زندگی
  • مسائل مربوط به روند پناهند گی و کمک به اين پروسه
  • وضعيت اقامت و مشکلات حقوقی در خار ج
  • بازداشت و اخراج از کشور
  • مشکلات صحی،مال ی ، اجتماعی يا زندگی روزمره :مثلا در جستجوی پناهگاه يا غذای رايگان يا کار

ادامه راهنمايی و تماس با موُسسات

  • وکالت های حقوقی
  • پزشک، روان شنا س ،روان پزشک، هم چنين افراد فاقد بيمه درمانی
  • امکان برقراری تماس با موُسسات ديگ ر

همراه ی

  • ، جهت رفتن به اداره ها