مشاوره، حمايت و ياری به پناهجويان

فلوخت پونکت مرکزيست برای کمک به پناهجويان و محل هماهنگی برای حمايت از آنها در
تيرول. ياری ما بستگی به شرايط اضطراری شخص دارد، نه وضعيت حقوقی.

هدف ما معتبرکردن حق اجتماعی و قانونی شماست. با مراجعه شما به ما، سعی ميکنيم که
درخواست شما را متوجه شويم، و در صورت نياز از حضور مترجم بهره مند شويد. همچنين
مشاوره و حمايت نسبت به وضعيت هر شخص و در صورت لزوم امکان تماس با موُُسسات و
ادارات ديگرنيزمقدور ميباشد. در صورت نياز به در خواست خانم ها، از مشاوره زن بهره خواهيد
برد.

مشاور ٴ ه اجتماعی و حقوقی

راهنمای فلوخت پونک برای پاسخ به س ٴ والات و مشکلات شما:

• احتياجات اوليهٴ زندگی
• روند دادرسی پناهند گی و کمکبه اين پروسه
• وضعيت اقامت و مشکلات حقوقی خارجی
• بازداشت و اخراج از کشور
• مشکلات جسمی، مالی، اجتماعی يا زندگی روزمره (به طور مثال در جستجوی خوابگاه،
غذای رايگان يا کار)

ادام ٴ ه راهنمايی و تماس با موُسسات

• امکان داشتن وکيل
• پزشک، روانشناسو روانپزشک، همچنين افراد فاقد بيمه درمانی
• امکان برقراری تماسبا موُسسات ديگر

همراهی
• به طور مثال امکان داشتن همراه، جهت رفتن به اداره ها
إذا كنتم تحتاجون للمساعدة و الدعم يرجى زيارتنا…

تجدونا في مكتبنا الاثنين من ١٠-١٤ والخميس من ١٠-١٢أو بعد حجز موعد

يان شتراسه 17 – 6020 انسبروك

هاتف: 43512581488 + | بريد الكتروني: info@fluchtpunkt.org